top of page

 Familjebehandling

Familjebehandling är en biståndsbedömd insats som erbjuds via Socialtjänsten.
Det kan innebära arbete hemma i familjen eller samtal för såväl barn och föräldrar på vår mottagning. 

Soultime har avtal med Nacka kommuns kundval  familjebehandling men arbetar även i andra kommuner genom direktupphandling.

Familjebehandling kan innehålla exempelvis : Samtal med barn och föräldrar, samspelsbehandling i olika former.


i.

​​

MarteMeo är en metod där man genom videoinspelningar av vardagliga situationer i familjens liv fokuserar på samspelet mellan föräldrar och barn.

Syftet är att stärka relationen mellan föräldrar och barn genom att stödja och hjälpa föräldrarna att se behov och resurser hos barnet och sina egna möjligheter att svara utvecklingsbefrämjande på barnets behov.På så sätt påverkas samspelet mellan föräldrar och barn i en positiv riktning.
Vår erfarenhet är att bilden har en stark kraft och är ett mycket framgångsrikt verktyg för att tydliggöra och väcka förälderns nyfikenhet på de små men oerhört viktiga aspekterna i det som utgör det samspel som är grunden till liv och utveckling.

MarteMeo-arbete kan även utföras med andra omsorgspersoner t.ex familjehemsföräldrar, förskole- och skolpersonal. Metoden kan användas både som terapeutiskt och pedagogiskt verktyg. 

​​


BOF Barnorienterad Familjeterapi och Tejping är arbetsmodeller med samspelet i fokus. De betonar relationens betydelse för barnets utveckling. De används vid behandling med barn och familjer. Metoderna har utvecklats av den norske barnpsykologen Martin Soltvedt.


I BOF och Tejping har man ett kreativt och lekfullt förhållningssätt då barn och föräldrar möts i lek tillsammans med en psykoterapeut. Syftet är att hjälpa föräldrarna att se vad barnet direkt och symboliskt uttrycker i sin lek och hur barn och föräldrar kan få hjälp med sitt samspel. Lek tillfällen varvas med samtalstillfällen då endast de vuxna deltar.


Tejping är ett samtal kring barnets livssituation där barnet på ett lekfullt sätt får hjälp att kunna berätta om sina upplevelser, beskriva och bearbeta en konfliktsituation, bearbeta trauman och få hjälp att komma fram till alternativa lösningar Det är till hjälp för att få kontakt med barnet och en hjälp för barnet att visa sitt nätverk.

Samspelsarbete / Anknytningsarbete MarteMeo

bottom of page