top of page

Kvalitativt Arbete
Uppdrag/Kvalitetsarbete              

                   
Bedömningen av hjälpbehovet och val av insats görs av uppdragsgivaren. Insatsens längd avgörs av uppdragets målsättning och bedöms och utvärderas kontinuerligt i samarbete med uppdragsgivaren och brukaren. Inför varje individuellt uppdrag kan vi lämna förslag på behandlingsupplägg och tidsåtgång.
Planering, genomförande och uppföljning sker i samråd med uppdragsgivare och brukare och formuleras i ett tydligt uppdrag. Vi betonar vikten av kontinuerlig uppföljning och utvärdering under pågående uppdrag för att säkerställa att insatsen är adekvat och att de uppställda målen uppnås. Vi strävar efter att vår verksamhet ska kännetecknas av trygghet, vilket förutsätter förutsägbarhet och kontinuitet i planering, genomförande och uppföljning. Vi utgår från gällande lagstiftning beträffande tystnadsplikt, sekretess, anmälningsplikt och kommunicering. Våra metoder grundar sig på beprövad erfarenhet, god kompetens samt etiska riktlinjer och överväganden.

bottom of page